loading... 
 
cadaver 01cadaver 02cadaver 03cadaver 05cadaver 06cadaver 07cadaver 08cadaver 09cadaver 10cadaver 11cadaver 14

Statuten (nederlandstalig)

BELGIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ANESTHESIA vzw

BARA vzw

Herestraat 49

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0476.083.423

RPR Leuven

 

Laatste wijziging: 15/04/2024

De algemene vergadering van 15/04/2024, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten worden aangenomen:

 De vereniging

Artikel 1

De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) en is onderworpen aan de bepalingen van het WVV.

Artikel 2

De vzw draagt de naam : BELGIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ANESTHESIA, afgekort “BARA”.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3

De zetel van de vzw is gevestigd te 3000 Leuven, Herestraat 49, UZ Leuven, Dienst Anesthesiologie, gelegen in het Vlaams Gewest.

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten. De vereniging is een tweetalige (Nederlandstalige-Franstalige) vereniging.

Artikel 4

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.Doeleinden en activiteiten

Artikel 5

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling, stimulering en coördinatie in België van locoregionale anesthesie, zowel vanuit het oogpunt van de basiswetenschappen als haar klinische toepassing, te steunen en te bevorderen.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, symposia en congressen; het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek aangaande de locoregionale anesthesie onder meer door het verlenen van onderzoeksbeurzen; het opstellen van klinische richtlijnen aangaande de locoregionale anesthesie. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.Lidmaatschap

Artikel 6

Er zijn minstens drie leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV.  Iedere arts-anesthesist of anesthesist in opleiding kan lid worden van de vereniging. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk (per brief, er aangetekende brief of per mail) aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft + 1 leden van het bestuur aanwezig te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid van de vereniging. Er is geen beroep mogelijk tegen deze beslissing.

De leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven. De interne werkingsregels met betrekking tot de leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.

De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door het bestuursorgaan en zal behoudens andersluidende beslissing maximum vijfduizend (5000) euro  bedragen.

 

Artikel 7

Een lid kan zich op elk moment uit de vzw terugtrekken door een schrijven te richten aan de secretaris van het bestuursorgaan. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. Een ontslagnemend lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Artikel 8

Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betaald hebben binnen de maand nadat ze daartoe schriftelijk aangemaand werden door het bestuursorgaan worden geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 9

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap, op eigen initiatief van het bestuursorgaan of op vraag van de leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Ook op de tweede vergadering is een twee derde meerderheid van stemmen vereist. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden door de algemene vergadering.

Artikel 10

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Noch de ontslagnemende of uitgesloten leden, noch de erfgenamen van leden kunnen enig recht doen gelden op het sociaal fonds.

 De algemene vergadering

Artikel 11

De algemene vergadering bestaat uit de leden. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 12

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 

 

- het wijzigen van de statuten,

 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

 

- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,

 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de

 

verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,

 

- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,

 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

 

- de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging,

 

- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,

 

- het doen of het aanvaarden van een inbreng “om niet” van een algemeenheid,

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen, zoals:

- de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag van de voorzitter;

- de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door het bestuursorgaan;

 

 

Artikel 13

De algemene vergadering komt minstens jaarlijks één keer uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar bijeen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is de jaarlijkse algemene vergadering belast met de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het daaropvolgende boekjaar, alsook voor de kwijting van de bestuurders. Het bestuursorgaan licht hierbij de financiële toestand en de begroting toe en legt zijn jaarlijks verslag neer.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van het bestuursorgaan. In de uitnodiging worden de plaats, de dag, het uur van de vergadering en een ontwerp van agenda meegedeeld.

De uitnodiging tot algemene vergadering wordt per gewone brief of onder elektronische vorm minstens 15 dagen voor de vergadering verstuurd. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda geplaatst.

Elk punt dat door minstens 1/20ste van de leden wordt aangebracht, minstens 8 dagen voor de vergadering, zal op de agenda worden geplaatst. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden. Bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5de van de leden.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een elektronische kopie verzonden van de stukken die volgens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Artikel 14

§1. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien.

§2. Op een vergadering die wenst te beraadslagen over een wijziging van de statuten moet 2/3de van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3de van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

§3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen. Een volmachtdrager dient zich voor de aanvang van de algemene vergadering aan de voorzitter kenbaar te maken, op vraag van deze laatste.

§4. De stemming kan gebeuren door afroeping of door handopsteking. Geheimstemming is verplicht indien gevraagd door minstens 1/3de van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij de benoeming van bestuurders. De manier waarop de geheime stemming wordt georganiseerd maakt het voorwerp uit van een beslissing van het bestuursorgaan.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er worden notulen opgesteld en bewaard. De notulen zijn ter inzage van de leden. Derden hebben geen inzagerecht.
Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15

§1. De VZW wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens 12 bestuurders, er zijn steeds minimum 4 leden behorend tot een bepaalde taalgroep (nederlandstalig of franstalig) en minimum 4 leden verbonden aan een universitaire of niet-universitaire ziekenhuis.

§2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Ontslagnemende leden van het bestuursorgaan zijn steeds herkiesbaar. Elke twee jaar wordt op een bijzondere algemene vergadering een stemming georganiseerd onder de leden om de helft van de leden van het bestuursorgaan te verkiezen. Deze bijzondere algemene vergadering wordt schriftelijk of via electronische weg georganiseerd waarbij door de leden op beveiligde wijze kan gestemd worden, de leden worden via electronische of schriftelijke weg op de hoogte gebracht van het resultaat van de stemming.

De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal stemmen zij behalen, de kandidaten met het meeste aantal stemmen worden benoemd als bestuurder mits in achtneming van de vereisten van de samenstelling van het bestuursorgaan zoals beschreven in bovenstaande paragraaf.

De niet verkozen kandidaat met het meeste stemmen wordt aangesteld als plaatsvervangend bestuurder. Een plaatsvervangend bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van het bestuursorgaan doch heeft geen stemrecht, een plaatsvervangend bestuurder beïnvloedt de samenstelling van het bestuursorgaan niet. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, zal de plaatsvervangend bestuurder zijn plaats innemen tot het einde van het mandaat, ook al betekent dit dat niet wordt voldaan aan de vereiste samenstelling van het bestuursorgaan.

De samenstelling van het bestuursorgaan wordt goedgekeurd op de jaarlijkse algemene vergadering of op een bijzondere algemene vergadering .

Ontslagnemende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

§3. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen of uit hun mandaat worden ontzet door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing tot ontslag of afzetting moet niet gemotiveerd worden. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Behoudens ingeval van onmiddellijke afzetting of ontslag van een bestuurder door de algemene vergadering, is een bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

§4. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

§5. Het bestuursorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Zij zullen de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris wordt uitgeoefend voor een periode van vier  jaar en is één maal hernieuwbaar. De functie van penningmeester is onbeperkt hernieuwbaar.

Het bestuursorgaan kan maximaal 2 erebestuurders aanstellen, voor deze aanstelling geldt een 2/3 meerderheid van het bestuursorgaan. Deze erebestuurders mogen zich niet verkiesbaar hebben gesteld als bestuurder tijdens de laatste verkiezing, zij moeten minimum 12 jaar lid geweest zijn van het bestuursorgaan en de functie van voorzitter of penningmeester hebben waargenomen.

 

Artikel 16

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist en minimaal vier maal per jaar, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in eender welke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, behoudens de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorzien. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit de doorslaggevende stem.

Er worden notulen opgesteld en na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris en de bestuurders die het wensen.

Wanneer het belang van de VZW zulks vereist, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

 

Artikel 17

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met dit tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 18

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met verrichtingen betreffende onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 19

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,  de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

In afwijking van het WVV kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de algemene vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de verrichtingen betreffende onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 20

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Dagelijks bestuur

Artikel 21

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer personen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt moet worden gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

In afwijking van het WVV kunnen de personen gelast met het dagelijks bestuur niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur voor handelingen, zaken, waarden en sommen die vijfhonderd euro (€ 500) te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar gemaakt zijn. Niet naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De benoeming van personen gelast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden en zij moeten ook de omvang van hun bevoegdheden omschrijven.
Aansprakelijkheid van de bestuurder en de dagelijks bestuurder

Artikel 22

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in het WVV en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

Toezicht door een commissaris

Artikel 23

Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in het WVV niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Financiering en boekhouding

Artikel 24

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

 

Artikel 25

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. Ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije jaar, opgemaakt overeenkomstig het WVV alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Ontbinding

Artikel 26

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel 14 van deze statuten (doelwijziging). Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars, bepaalt deze hun opdracht en bevoegdheden. Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de algemene vergadering, na aanzuivering van het passief, over de bestemming van het batig vermogen van de VZW, dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of aanverwant doel, werkzaam in België.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

overeenkomstig de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 27

Het bestuursorgaan stelt een intern reglement op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan door het bestuursorgaan steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingen eraan, wordt de gewone leden ter kennis gebracht. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.