loading... 
 
cadaver 01cadaver 02cadaver 03cadaver 05cadaver 06cadaver 07cadaver 08cadaver 09cadaver 10cadaver 11cadaver 14

Statuten (nederlandstalig)

BELGIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ANESTHESIA
afgekort tot "BARA"
nationale niet-gouvernementele vereniging
met wetenschappelijk karakter en zonder winstoogmerk

Laatste wijziging: 29/04/2009

Zijn bijeengekomen : de leden van de vereniging zonder winstoogmerk “Belgian association for regional anesthesia” afgekort BARA, verenigd in buitengewone algemene vergadering, die met éénparigheid van stemmen volgende wijzigingen hebben aangebracht aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en 16 januari 2003.De vereniging

Artikel 1

De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genaamd), zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd V&S-wet).

Artikel 2

De vzw draagt de naam : BELGIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ANESTHESIA, afgekort “BARA”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3

De zetel van de vzw is gevestigd te 3000 Leuven, Herestraat 49, UZ Leuven, Dienst Anesthesiologie, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats in België en om de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Artikel 4

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.Doeleinden en activiteiten

Artikel 5

De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling, stimulering en coördinatie in België van locoregionale anesthesie, zowel vanuit het oogpunt van de basiswetenschappen als haar klinische toepassing, te steunen en te bevorderen.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt behoren onder meer: het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, symposia en congressen; het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek aangaande de locoregionale anesthesie onder meer door het verlenen van onderzoeksbeurzen; het opstellen van klinische richtlijnen aangaande de locoregionale anesthesie. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.Lidmaatschap

Artikel 6

Er zijn minstens drie leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet.
Iedere arts-anesthesist of anesthesist in opleiding kan lid worden van de vereniging.
De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat al lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft + 1 leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.
De raad van bestuur kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid van de vereniging.
De leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet, in deze statuten en in het huishoudelijk reglement worden beschreven.
Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de algemene vergadering en die maximum honderd euro (€ 100) zal bedragen.

 

Artikel 7

Een lid kan zich op elk moment uit de vzw terugtrekken door een schrijven te richten aan de secretaris van de raad van bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
Een ontslagnemend lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Artikel 8

Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betaald hebben binnen de maand nadat ze daartoe schriftelijk aangemaand werden door de raad van bestuur worden geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 9

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap, op voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens 1/5de van alle leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.
Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden door de algemene vergadering.
Elk lid wordt geacht ontslagnemend te zijn zodra hij geen arts-anesthesist of anesthesist in opleiding meer zou zijn. Dit ontslag zal geacteerd worden op de eerstvolgende algemene vergadering waarop zulks vastgesteld wordt.

Artikel 10

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.
Noch de ontslagnemende of uitgesloten leden, noch de erfgenamen van leden kunnen enig recht doen gelden op het sociaal fonds.

 De algemene vergadering

Artikel 11

De algemene vergadering bestaat uit de leden.
Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 12

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden :

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 9. de goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag van de voorzitter;
 10. de goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de raad van bestuur;
 11. de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 13

De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal doorgaan op de eerste maandag van de maand januari om negentien uur op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 14 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd.
De vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. Elk punt dat door minstens twee bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20ste van de leden, minstens 8 dagen voor de vergadering, wordt aangebracht, zal op de agenda worden geplaatst.
Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5de van de leden. De uitnodiging wordt minstens 14 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per gewone post op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven .

Artikel 14

§1. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.
§2. Op een vergadering die wenst te beraadslagen over een wijziging van de statuten moeten 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheid hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
(Eventueel : Het voorstel voor statutenwijziging wordt voor advies voorgelegd aan de provinciale raad van de orde van Geneesheren. Het advies van de Orde is .... (bindend of adviserend ?))
§3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.
Een volmachtdrager dient zich voor de aanvang van de algemene vergadering aan de voorzitter kenbaar te maken, op vraag van deze laatste.
§4. De stemming kan gebeuren door afroeping of door handopsteking. Geheimstemming is verplicht indien gevraagd door minstens 1/3de van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij de benoeming van bestuurders.
De manier waarop de geheime stemming wordt georganiseerd maakt het voorwerp uit van een beslissing van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15

§1. De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste twaalf bestuurders, leden van de vzw. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Wanneer de vzw slechts het wettelijk bepaald minimum van drie leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde lid wordt aanvaard zal een (buiten)gewone algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.
§2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering in een geheime stemming bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een periode van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.
§3. De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Zij zullen de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester wordt uitgeoefend voor een periode van maximaal drie jaar en is niet hernieuwbaar.
§4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
§5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 16

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist en minimaal vier maal per jaar, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevende stem.
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon- conferentie.

Artikel 17

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de raad van bestuur een besluit neemt.
De bestuurder met dit tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 18

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met verrichtingen betreffende onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 19

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
In afwijking van de V&S-wet kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de algemene vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de verrichtingen betreffende onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 20

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.Dagelijks bestuur

Artikel 21

Het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan één of meer personen.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt moet worden gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
In afwijking van de V&S-wet kunnen de personen gelast met het dagelijks bestuur niet zonder toestemming van de raad van bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 500 euro te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar gemaakt zijn. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De benoeming van personen gelast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.Aansprakelijkheid van de bestuurder en de dagelijks bestuurder

Artikel 22

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.
Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.Toezicht door een commissaris

Artikel 23

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17§5 V&S-wet niet overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zodra de vzw de drempelbedragen overschrijdt wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.Financiering en boekhouding

Artikel 24

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 25

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale bank.
De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering.Ontbinding

Artikel 26

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5de van alle gewone leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel 14 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de V&S-wet.
Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw, dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of aanverwant doel, werkzaam in België.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad overeenkomstig de bepalingen van de V&S-wet en haar uitvoeringsbesluiten.Huishoudelijk Reglement

Artikel 27

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarbij alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement kan door de raad van bestuur steeds gewijzigd worden. Het reglement en alle wijzigingen eraan, wordt de gewone leden ter kennis gebracht.